Dalton

Veelgestelde vragen

Is Daltononderwijs geschikt voor mijn kind?

Geen enkel kind is hetzelfde, ieder kind is uniek. Daltononderwijs is inderdaad voor al die unieke kinderen geschikt.  Onze Daltonschool houdt rekening met de unieke ontwikkeling van ieder kind. Dat betekent dat wij ons aanbod en de werkwijze aanpassen aan ieder individueel kind, zodat het zich optimaal kan ontwikkelen.

Is een Daltonschool speciaal onderwijs?

Nee, een Daltonbasisschool is een reguliere basisschool met speciale kenmerken die voortkomen uit een geheel eigen visie op onderwijs en ontwikkeling van kinderen. Een Daltonschool streeft ernaar om ieder kind zich op zijn eigen wijze te laten ontwikkelen in de richting van een zelfstandig en sociaal persoon.
Dit is vergelijkbaar met bijvoorbeeld Jenaplan- en Montessorischolen, die ook hun eigen uitgangspunten volgen.

Is Dalton niet een achterhaalde stroming in het onderwijs?

Absoluut niet. Dalton is niet nieuw, maar wel altijd volop in ontwikkeling.  Kenmerkend voor het Daltononderwijs is dat het zich juist continu aanpast aan de veranderende eisen en verwachtingen van de samenleving. De principes blijven overeind, maar hebben door de jaren heen andere accenten gekregen. Dit betekent ook dat geen enkele Daltonschool gelijk is, iedere school vult de uitgangspunten van Dalton op eigen wijze in.

Wat maakt een Daltonschool anders?

Een Daltonschool vormt het onderwijs specifiek vanuit de uitgangspunten Zelfstandigheid, 
Verantwoordelijkheid, Samenwerking, Reflectie en Borging. Op welke manieren dat tot uiting komt, is per Daltonschool verschillend, maar wat je bij De Trime en de meeste andere Daltonscholen in de praktijk meer ziet dan op andere basisscholen is: zelfstandige taken, meerdere activiteiten naast elkaar, planborden met dagkleuren, kinderen die elkaar ondersteunen (maatjes/tutorleren), verschillende (soorten) werkplekken, reflectie op het eigen werk en het maatjesbord.

Is ieder kind geschikt voor een Daltonschool?

Ja! Ouders die de uitgangspunten vinden aansluiten bij hun opvoeding zullen ervaren dat de werkwijze van de school de opvoeding thuis versterkt, waardoor het kind opgroeit tot een evenwichtig en zelfstandig persoon. Een goede Daltonschool past het niveau van zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en het samenwerken aan op het kind. In de veelvuldige contacten met ouders wordt dit ook besproken en gezamenlijk aangepast aan ieder kind.

Wat vindt de inspectie ervan?

De inspectie heeft in principe geen oordeel over de schoolvisie. Zij kijkt voornamelijk naar de praktijk. 
Hoe komen kinderen tot hun recht en wat zijn de resultaten van het onderwijs?  Iedere school moet immers voldoen aan de kerndoelen voor het basisonderwijs. Wel sluiten de Daltonuitgangspunten goed aan bij de inspectie-eisen, waarbij de inbreng van kinderen en het omgaan met verschillen worden ‘gemeten’.

Hoeveel Daltonscholen zijn er?

Er zijn momenteel in Nederland ongeveer 415 Daltonscholen, waaronder basisonderwijs, scholen voor voortgezet onderwijs en HBO scholen lid van de Nederlandse Dalton Vereniging. Ieder jaar komen er nog scholen bij.

Mag elke school zich zo maar Daltonschool noemen?

Alle erkende Daltonscholen zijn lid van de Nederlandse Dalton Vereniging. De vereniging biedt de scholen een platform voor het uitwisselen van kennis en ervaringen als het gaat om het vormgeven en verder ontwikkelen van het Daltononderwijs. De Daltonlicentie is een teken van kwaliteit.

Alleen onderwijsinstellingen met een Daltonlicentie mogen zich Daltonschool noemen. Dat is niet zomaar een stukje papier. Het behalen van de Daltonlicentie is een intensief proces waarbij scholen stap voor stap het onderwijs en de inrichting van de school aanpassen. Daarbij worden ze regelmatig gevisiteerd door de Nederlandse Dalton Vereniging.

Om de Daltonlicentie te behouden evalueert een school periodiek op welke manier zij invulling geeft aan de Dalton-aspecten. In het basisonderwijs gebeurt dit iedere vijf jaar en in het voortgezet onderwijs om de vier jaar. Tijdens de vier- of vijfjaarlijkse visitatie door de Nederlandse Dalton Vereniging worden de resultaten van die evaluatie besproken. De Daltonpedagogiek is echter geen keurslijf en de Nederlandse Dalton Vereniging hanteert geen strakke richtlijnen.

Waaraan herken je een Daltongroep en- schoolgebouw?

Kinderen worden uitgedaagd om binnen de speel-werkruimten zelfstandig eigen keuzes te maken. Er is dus een variëteit aan hoeken, werkplekken en materialen. Kinderen zijn mede-verantwoordelijk voor de inrichting en het onderhouden van de ruimten. Er zijn ook verschillende vormen van plannings- en registratiemiddelen te zien.

Waaraan herken je een Daltonkind?

Een kind op een Daltonschool voelt zich betrokken bij zijn/haar eigen ontwikkeling (verantwoordelijk), de ánder (samenwerking) én de school als geheel.

Verder valt op dat een kind op een Daltonschool:

  • Kan samenwerken en samenwerkend leert.
  • Helpt en geholpen wil worden.
  • Zich verantwoordelijk voelt voor het proces en het resultaat.
  • Zich verantwoordelijk voelt voor de mede-klasgenoten en de ruimte.
  • Het eigen werk plant, maakt en controleert.
  • Reflecteert op eigen werk.

Waaraan herken je een Daltonleerkracht?

Het bovenstaande geldt ook voor het personeel van een Daltonschool. De leerkracht moet zich realiseren dat het niets doet wat het kind zelf ook best kan.

Verder valt op dat de leerkracht:

  • Wil leren van en met zijn collega’s, kinderen en ouders.
  • Respect en veiligheid waarborgt.
  • Een goede luisterhouding heeft en kinderen uit kan dagen.
  • Structuur biedt, waardoor ruimte ontstaat.

Hoe sluit het vervolgonderwijs aan bij een Daltonschool?

Uitstekend. Kinderen ontwikkelen bij uitstek op een Daltonschool vaardigheden die zij nodig hebben in het voortgezet onderwijs. Bijvoorbeeld de zelfstandigheid om huiswerk te plannen en te maken.

Wat is mijn rol als ouder/verzorger op een Daltonschool?

Deze rol is groter dan op een gemiddelde school. Samen maak je de school! Want wat voor kinderen geldt, geldt ook voor de ouders: hoe betrekken wij alle ouders bij de school en de ontwikkeling van hun kind?

Heeft u nog meer vragen over Dalton? Geef ze a.u.b. aan ons door.

Uitgebreide informatie is te vinden op www.dalton.nl